I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho — spoločnosti Tarawera DESIGN s.r.o., Šancová 5, 811 04 Bratislava. Prevádzka: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. IČO: 46 062 483. DIČ: 2023345478 (ďalej iba „predávajúci“) a kupujúceho pri dodávkach tovaru a služieb Tarawera Print s.r.o., objednaných na webových stránkach predávajúceho (ďalej „kupujúci“).

1.2 Predávajúci je prevádzkovateľ internetových stránok www.tarawera.sk a www.fknihy.sk a internetového obchodu http://fknihy.sk/eshop.

1.3 Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.4 Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

II. Vymedzenie pojmov

2.1 Tovarom sa rozumie akékoľvek produkty a služby ponúkané na webových stránkach predávajúceho.

2.2 Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru a služieb, ktorý predávajúci punúka a zašle riadnu objednávku cez rozhranie webových stránok.

2.3 Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, ktorým kupujúci objednáva u predávajúceho produkty a služby a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

2.4 Cenník je aktuálne platný prehľad cien produktov a služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.5 Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť produktov a služieb, vykonaný súlade s reklamačnými podmienkami spoločnosti Tarawera Design s.r.o.

III. Objednávanie tovaru.

3.1 Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva zo 4 krokov: a) výber tovaru b) výberu spôsobu dopravy a platby, c) odsúhlasenie obchodných podmienok, d) odoslanie objednávky.

3.2 Základným spôsobom objednávania produktov a služieb poskytovaných predávajúcim je objednávka kupujúceho zasielaná na kontaktnú adresu predávajúceho jednou z foriem: a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho, b) prostredníctvom objednávkového formulára na web-stránkach predávajúceho, c) e-mailom, d) osobne na prevádzke predávajúceho alebo telefonicky: v takom prípade sa odberateľ zaväzuje potvrdiť ústnu objednávku písomne, mailom do 24 hodín od ústnej alebo telefonickej objednávky. Na ústnu alebo telefonickú objednávku, ktorá nebola dodatočne písomne potvrdená predávajúcemu sa neprihliada.

3.3 Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: identifikačné údaje o kupujúcom, číslo objednávky, kontaktnú osobu, telefonický a e-mailový kontakt, spôsob prevzatia produktu, názov produktov a služieb, popis objednaného produktu s kódmi a počty kusov, spôsob platby, spôsob dopravy, miesto dodania tovaru atď.

3.4 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.5 Riadne vyplnenou objednávkou kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci kupujúcemu zašle potvrdenie o prijatí objednávky formou informačného e-mailu na elektronickú adresu a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

3.6 Kúpna zmluva v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorá je základom pre uskutočnenie predaja produktov a služieb predávajúceho, je uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim v okamžiku, keď kupujúci dostane záväzné potvrdenie o prijatí objednávky zo strany predávajúceho formou informačného e-mailu.

3.7 Predávajúci sa na základe takto uzatvorenej kúpnej zmluvy zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.8 Pokiaľ kupujúci nedodrží postup objednania na webových stránkach, predávajúci mu nezašle potvrdenie o prijatí objednávky a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nepríde. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, atď).

3.9 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1 Kupujúci nakupuje tovar a služby za cenu, ktorej výpočet vznikne zadaním kritérií tovaru.

4.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne (súčet ceny tovaru a prepravy).

4.3 Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH.

4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny, pričom zmena ceny sa stáva účinnou v okamžiku zverejnenia nového cenníka na webových stránkach a neplatí pre už uzatvorené kúpne zmluvy.

4.5 Cena objednávky zahŕňa všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním objednaných produktov a služieb, najmä s balením produktov, ich označením, zaistením príslušných dokladov, dodacích listov a dopravy na dodacie miesto.

4.6 V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak.

4.7 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu po získané potvrdenia o prijaté objednávku spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke, a to buď:
- hotovostne pri prevzatí tovaru na prevádzke predávajúceho – kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru,
- hotovostne vkladom na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru (dohodou),
- bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky – kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru (dohodou),
- platobným systémom Besteron, debetnou alebo kreditnou kartou.
Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Platba je možná iba v EUR.

4.8 Kupujúci súhlasí, že po vyplnení formuláru pre zaslanie peňazí platobnou kartou nie je potrebná dodatočná výzva či súhlas k vykonaniu tejto platby.

4.9 Tovar je majetkom predávajúceho až do okamžiku úplného zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru.

4.10 Cena za tovar dodaný predávajúcim na základe objednávky kupujúceho je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý predávajúci kupujúcemu vystaví v súlade s platnými právnymi predpismi. Predávajúci doručí daňový doklad spolu s dodávkou tovaru. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom.

4.11 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť úplne alebo čiastočne od už uzatvorených kúpnych zmlúv, pokiaľ kupujúci mešká s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti.

V. Dodacie podmienky

5.1 Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.

5.2 Spôsob dopravy – osobné vyzdvihnutie v priestoroch spoločnosti Tarawera Design s.r.o. - zdarma,
Slovenskou poštou – cena závisí od hmotnosti zákazky a od náročnosti kritérií balenia,

kuriérskou spoločnosťou (dohodou).

5.3 Kupujúci volí spôsob dodania v okamžiku vyplnenia formulára objednávky na webových stránkach. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4 Predávajúci je oprávnený avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky) . Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi.

5.5 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

5.6 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

5.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

5.8 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

5.9 Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

VI. Odstúpenie od vybavenej objednávky.

6.1 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (t.j. ak ide o tričko bez potlačeného motívu). Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

6.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) alebo emailom, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí alebo môže využiť pri vrátení tovaru Formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný na: fknihy.sk, ktorý vytlačí a zašle vyplnený spolu s vráteným tovarom.

6.3 Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale, vrátane priloženého dokladu o kúpe. Kupujúci je povinný zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie).

6.4 Predávajúci je povinný prevziať tovar naspäť tovar. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Platby predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceh o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6.5 Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (t.j. ak ide o produkt s vybraným potlačeným motívom).

6.6 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov a nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky, tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

VII. Reklamačné podmienky a záručná doba.

7.1 Tarawera Design s.r.o. poskytuje na dodaný tovar alebo služby záruku na akosť v trvaní 12 mesiacov.

7.2 Záručné podmienky. Záruka na textil a potlač bude akceptovaná pri dodržiavaní nasledujúcich podmienok starostlivosti o výrobok:
- prať pri teplote vody max. 40 °C,
- textil sa smie prať a žehliť len prevrátený na rubovú stranu,
- pri praní nepoužívať prací prášok obsahujúci chlór a bieliace účinky,
- motív nikdy nežehliť!

7.3 Kupujúci berie na vedome, že nedodržaním akýchkoľvek parametrov alebo prekročením limitov (technologických, tepelných a pod.) uvedených v návode na štítku stráca nárok na reklamáciu. Na potlačenom textile sú záväzné informácie uvedené na pribalenom papierovom štítku spoločnosti Tarawera Design s.r.o. Znaky na vignete samotného tovaru/textilu platia iba na nepotlačený tovar, nie na už potlačený a označený tovar.

7.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí produktu alebo služby skontrolovať, či tovar nemá chyby a nedostatky. V prípade mechanického poškodenia obalu je povinný vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky riešiť priamo s dopravcom. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu škôd vzniknutých pri doprave nemôže byť braný zreteľ. Predávajúci nezodpovedá za škody tovaru spôsobené prepravou. Zodpovednosť za stratu a zničený tovar prechádza na kupujúceho okamžikom predania tovaru dopravcom.

7.5 Pokiaľ kupujúci zistí zjavné nedostatky tovaru, je povinný uplatniť u predávajúceho reklamáciu bez odkladu potom, najneskôr však do 7 dní odo dňa, kedy zhotovený tovar prevzal alebo bol tovar dodaný. Reklamácia sa uplatňuje písomne e-mailom alebo poštou. Pokiaľ kupujúci nedodrží lehotu na uplatnenie reklamácie a postup uvedený v predchádzajúcej vete, má predávajúci právo reklamáciu zamietnuť.

7.6 Reklamácia musí obsahovať opis nedostatku a požadovaný spôsob jeho odstránenia. V rámci reklamácie je kupujúci vždy povinný predložiť predávajúcemu chybný tovar a doklad o úhrade ceny za tovar. Produkt musí byť nepoškodený, nepoužívaný a v pôvodnom obale. Reklamovaný tovar odoslaný na dobierku nie je predávajúci povinný prevziať. Náklady na dopravu reklamovaného produktu od kupujúceho predávajúcemu hradí predávajúci len v prípade uznania reklamácie ako oprávnenej a po predložení dokladov o nákladoch na dopravu reklamovaného produktu predávajúcemu. Pokiaľ kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v tomto odseku, je to vždy dôvodom na zamietnutie reklamácie predávajúcim.

7.7 Spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim závisí na tom, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú chybu tovaru alebo službu. Predávajúci sa zaväzuje v prípade, že tovar má odstrániteľnú chybu, chybu bezplatne odstrániť. Pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni tomu, aby mohol byť produkt riadne používaný, poskytne predávajúci kupujúcemu primeranú zľavu z ceny. Pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť produkt riadne používaný, má kupujúci právo na zrušenie zmluvy. V tomu prípade predávajúci musí vrátiť kupujúcemu cenu tovaru podľa objednávku v lehote do 15 dní alebo dodať nový tovar namiesto reklamovaného produktu.

7.8 Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

7.9 Vlastnosti zhotoveného tovaru, ktoré nemôžu byť predmetom reklamácie:
a) Odchýlka uvedených rozmerov +/- 5%. Každý výrobca oblečenia a značky majú rôzne tolerancie s ohľadom na rozmery výrobku: šírka a dĺžka. Okrem toho, tieto tolerancie sa líši v závislosti na konkrétnej tkanine. Všeobecne však môžeme konštatovať, že priemerná tolerancia pre textilné materiály je +/- 10% na veľkých rozmeroch a +/- 5% pre iné rozmery.
b) Priemerná odchýlka veľkosti po umytí (tiež známy ako zmršťovanie) a hmotnosť tkaniny materiálu je +/- 5%. Napríklad, odev uvedený ako s 200 g/m2 sa môže pohybovať v rozmedzí do 10 g/m: 190 alebo 210 g/m2.
c) Odlišná odtieň farby tovaru na stránke ( na monitore počítača) od skutočnej farby tovaru. Fotografie a vyobrazenie produktov na stránkach nemusí dokonale zobrazovať skutočnú farbu a tvar predmetu.
d) Chyby spôsobené chybou dodaných podkladov (textov a fotografií) pre potlač.

VIII. Ochrana osobných údajov

8.1 Kupujúci súhlasí s tým, že vyplnením formulára (registrácia nového užívateľa alebo v rámci objednávky) dáva spoločnosti Tarawera Design s.r.o. súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účely vydania klubovej/zákazníckej karty, vytvárania databázy zákazníkov a na marketingové účely, vrátané zasielania ponúk produktov a služieb elektronickou formou. Osobné údaje budú spracované predávajúcim na dobu neurčitú.

8.2 Súhlas môžno odvolať oznámením, zaslaným listom alebo elektronickou formou na adresu predávajúceho.

8.3 Údaje, ktoré zhromaždene v súvislosti s kupujúcim, môžu obsahovať meno a priezvisko, názov firmy, e-mail, telefón, kontaktné a doručovacie adresy. Údaje o kreditných a iných platobných kartách nezhromaždené.

8.4 Osobné údaje sú chránené pred zverejnením treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

8.5 Predávajúci venuje maximálne úsilie ochrane osobných údajov. Pre ich zabezpečenie pred neopraveným prístupom alebo zneužitím používa najmodernejšiu technológie a postupy. Predávajúci uchováva poskytnuté osobné údaje na počítačových serveroch, ku ktorým je zásadne obmedzený prístup a ktoré sa nachádzajú v zabezpečených priestoroch. Pri prenose osobných informácií pomocou internetu predávajúci šifruje dáta pomocou protokolu SSL tak, aby boli pre neoprávnené osoby nečitateľné a teda nezneužiteľné.

8.6 Osobné údaje sú prístupné len predávajúcemu a kupujúcemu. Prístup k osobným údajom je obmedzený zadaním prístupového mena a hesla, ktoré je známe len kupujúcemu. Osobné údaje je možné kedykoľvek si prezrieť a upraviť.

IX. Záverečné ustanovenia.

9.1 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov pri uzatváranie kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sam.

9.2 Ak neuvedie kupujúci v objednávke svoje správne identifikačné údaje doručovaciu adresu, vystavuje sa nebezpečenstvu, že si zhotovený produkt nebude môcť prevziať, hoci v súlade s týmito dodacími podmienkami bude považované za dodané.

9.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.05.2017. Spoločnosť Tarawera Design s.r.o. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

9.4 Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

9.5 Dodávateľ má vyhradené právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči odberateľovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke dodávateľa - http://fknihy.sk/eshop/index.php?route=information/information&information_id=5 s uvedením dátumu platnosti VOP.

9.6 Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ.